Witamy w systemie zakupu karnetów Maniac Gym Fitness Club

Wybrany klub to: Maniac Gym Białystok (15-201 Białystok , ul. Warszawska 79A)

Telefon kontaktowy: +48 85 740 69 31
Email: recepcja.bia@maniacgym.pl
NIP: 966-16-05-093
REGON 052030101

wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oraz akceptacja regulaminu

Jestem:

Dla nowych klientów naliczana jest jednorazowa opłata wpisowa za wystawienie karty klubowej w wysokości 0,00

pobierz informacje o karnetach

Ważność karnetu do:

Wartość zamówienia: 140,00

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z regulaminem klubu i akceptuję jego postanowienia.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w formularzu przez Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy do celów wykonania usługi. Dane będą przetwarzane w zbiorze danych osobowych o nazwie: Klienci Maniac Gym. Bez mojej zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do ich kontroli, prawo dostępu do ich treści, ich poprawiania oraz wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ujawnionych danych osobowych. Zgoda w każdym czasie może być odwołana. Dane podaję dobrowolnie. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub sprzeciw powinny być skierowane na adres e-mail: info@maniacgym.pl lub osobiście w siedzibie firmy.

Regulamin | Maniac Gym Białystok (15-201 Białystok , ul. Warszawska 79A)

 

REGULAMIN FITNESS KLUBU MANIAC GYM
 
I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1.  W rozumieniu art. 384§1 Kodeksu Cywilnego Niniejszy regulamin jest regulamin  określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej” .
II CZŁONKOSTWO
 1. Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
 2. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.
 3. Warunkiem otrzymania karty członkowskiej (zwanej dalej „Kartą”) jest zapoznanie się z regulaminem Fitness Klubu  Maniac Gym (zwanego dalej  „Klubem”) podpisanie umowy członkowskiej (podanie wymaganych danych kontaktowych), wykonanie zdjęcia oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 4. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim.
 5. Fakt utraty,  zniszczenia  lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony obsłudze Klubu. Wydanie nowej karty może nastąpić dopiero  po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty, w wysokości 50 zł. 
 6. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej karty członkowskiej wraz z opłatą lub uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia.
 7. Podstawą do korzystania z usług Klubu jest fizyczne posiadanie karty członkowskiej, pracownicy klubu mają prawo odmówić wstępu na teren klubu o ile nie okaże on karty Klubu. 
 8. Dwukrotnie w roku kalendarzowym, członek ma prawo do zawieszenia członkowstwa na okres w którym nie będzie mógł korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie Recepcji o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie do Klubu stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby lub rekonwalescencji. W związku z powyższym członkostwo wydłuża się o ten okres. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uznania świadczeń lekarskich przekazanych po zakończeniu choroby. Członek klubu zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia.
            III CENY I ZAKRES USŁUG
 
 1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości.
 2. Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin, a w przypadku rezygnacji wartość karnetu nie jest zwracana.
 3. Przeniesienie karnetu na inną osobę wiąże się z utratą karnetu przez osobę przekazującą, ale nie z utratą członkostwa. Osoba przyjmująca karnet zobowiązana jest uiścić opłatę wpisową, jeśli nie była dotychczas członkiem klubu.
IV PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU
 
 1. Każdy z członków Klubu może korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych znajdujących się przed Klubem.
 2. Członek Klubu może korzystać z usług  w zakresie posiadanych uprawnień klubowych i wykupionej kategorii usług.
 3. Każdorazowo (przy pomocy karty członkowskiej) po wejściu do Klubu istnieje obowiązek zalogowania się, a przy wyjściu wylogowania się w miejscu do tego przeznaczonym. Klient obowiązany jest do logowania się w strefach Klubu zależnie od tego jakie ma uprawnienia i w której strefie się znajduje. 
 4. Korzystający z usług Klubu zobowiązani są do higieny osobistej i czystości.
 5. Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
 6. Członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem klubu. Po zakończonych ćwiczeniach  należy odłożyć  sprzęt na miejsce do tego wyznaczone. Wszelkie uszkodzenia powinny być  natychmiast zgłoszone w recepcji.
 7. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 8. Każdy członek Klubu mający problemy zdrowotne  jest zobowiązany posiadać aktualne badania lekarskie, zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych,  uzupełnienie informacji dotyczących schorzeń oraz poinformowanie instruktora w celu doboru odpowiednich form zajęć. 
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia członka klubu wywołanego nieodpowiednim doborem ćwiczeń lub nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie klubu wynikające ze złego stanu zdrowia i nie stosowania się do regulaminu.
 11. Członek Klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba, że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 12. Każdy początkujący ma obowiązek zgłosić się do instruktora w celu wykonania badań, doboru treningu i diety oraz  zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń.
 13. W razie niejasności co do wykonywania ćwiczeń lub jakichkolwiek innych problemów niezależnie od zaawansowania ćwiczący zobowiązany jest konsultować się odnośnie treningu z odpowiednim instruktorem.
 14. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami (hantle, sztangi lub ćwiczenia z wykorzystaniem dużego obciążenia mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby).
 15. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom zapisanym na zajęcia aerobiku, aqua aerobiku.
 16. Klienci korzystający z zajęć grupowych,  w przypadku spóźniania przekraczającego 10 minut,  ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
 17. W razie nie skorzystania z zajęć  aerobiku i aqua aerobiku nie ma możliwości odrobienia ich w innym terminie. 
 18. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku, w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 6 osób.
 19. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć aerobiku, redukcji liczby godzin zajęć i zmiany instruktora.
 20. Z siłowni mogą korzystać osoby od 16 roku życia tylko za pisemną zgodą rodziców. 
 21. Telewizory w sali aerobowej  można używać wyłącznie z zastosowaniem słuchawek, zabrania się regulowania odbiorników telewizyjnych w celu innym niż przełączenie kanałów i ustawianie głośności. 
 22. Podczas treningu siłowego i cardio  należy korzystać z ręcznika.
 23. Jeśli podczas treningu cardio ubranie treningowe jest mokre, a kontynuowany jest trening siłowy wskazana jest zmiana koszulki na suchą.
 24. Na żądanie członka i za okazaniem paragonu Klub wystawia faktury za usługi klubowe w terminie do 7 dni od dokonania zakupu.
 25. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku gdy klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W sytuacji zakazu korzystania i  wykluczenia z Klubu, nie zwracana jest  równowartość nie wykorzystanego karnetu i opłata wpisowa.
 26. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków i sterydów , przynoszenie i przychodzenie po spożyciu alkoholu, środków odurzających,  narkotyków i  sterydów.
 27. Klub może być zamknięty w niedziele i święta oraz na czas konieczny  do przeprowadzenia niezbędnych napraw lub remontów z lub bez informowania o tym klientów.
 28. Z saun mogą korzystać pełnoletni klienci Klubu, osoby z zewnątrz oraz niepełnoletni pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 
 29. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających oraz z zewnętrznymi  oznakami uszkodzeń skóry lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane do saun. 
 30. Osoby korzystające z sauny zobowiązane są wchodzić do nich w klapkach. 
 31. W saunie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy. Korzystającym nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności: regulować znajdujących się tam urządzeń, polewać wodą i innymi płynami pieca w saunie suchej oraz zachowywać się w sposób zakłócający spokój innym członkom klubu.
 32. W saunach obowiązuje zakaz wnoszenia pojemników szklanych.
 33. W szatniach i pod natryskami obowiązuje nakaz noszenia klapek a przed wejściem do sauny należy obowiązkowo skorzystać z prysznica i zmyć makijaż. 
 34. Saunę suchą i infrared uruchamia pracownik Klubu. 
 35. Instruktorzy pełniący dyżur na terenie Klubu sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu a osoby przebywające w Klubie zobowiązane są do podporządkowania się nakazom i do  bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
 36. Wszyscy trenerzy i instruktorzy są kontrolowani przez Klub. Żaden  trener ani instruktor  z poza klubu nie ma prawa prowadzić indywidualnych zajęć bez pisemnej zgody właściciela klubu Maniac Gym.
 37. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub bez nadzoru.
 38. Po treningu klient obowiązany jest opróżnić zajętą szafkę. Personel regularnie sprawdza zawartość szafek po wyjściu ostatniego klienta z klubu, toteż pozostawione w szafkach rzeczy będą początkowo przechowane w magazynie, a po tygodniu nieodebrania z magazynu  - oddawane do Caritas.
 39. Członek Klubu jest obowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest oplata w wysokości 10 zł.
 40. Skargi i wnioski  należy zgłaszać właścicielowi Klubu.
 
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu.
 2. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.
 3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Klubu.
 

REGULAMIN FITNESS KLUBU MANIAC GYM MŁODZIEŻ 13-18 LAT
 
 1.  Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem klubu Maniac Gym osoby ćwiczącej i rodzica lub opiekuna, podpisanie umowy członkowskiej przez osobę ćwicząca oraz rodzica lub opiekuna a także uiszczenie opłaty wpisowej.
 2. Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin.
 3. Przeniesienie karnetu na inną osobę wiąże się z utratą karnetu przez osobę przekazującą, ale nie z utratą członkostwa. Osoba przyjmująca karnet zobowiązana jest uiścić opłatę wpisową, jeśli nie była dotychczas członkiem klubu.
 4. Każdy początkujący ma obowiązek zgłosić się do instruktora fitness klubu w celu wykonania badań, zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń, doboru treningu i diety.
 5. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej karty klubowej wraz z opłatą lub uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia.
 6. Osoby od 13 do 16 roku życia mogą korzystać z sali Cardio, aerobiku oraz saun pod opieką osoby pełnoletniej.
 7. Osoby od 16 do 18 roku życia mogą korzystać ze wszystkich sal treningowych z zastrzeżeniem nakazu wykonywania ćwiczeń dobranych przez instruktora.
 8. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 9. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kompleksu klubu Maniac Gym.
 11. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i opłata wpisowa.
 12. Klienci klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowania się do nich.
 13. Fitness Club Maniac Gym może być zamknięty w niedziele i święta.
 14. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 15. Skargi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi kompleksu. Książka skarg i wniosków znajduje się w biurze właściciela.
 16. Osoby korzystające z fitness klubu nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 17. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych nie nabytych w siłowni a także alkoholu, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
 18. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 19. Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie i buty treningowe na zmianę.
 20. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu.
 21. W przypadku złamania kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 10zł.
 22. Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo przeciągnąć kartę wstępu przez czytnik a następnie zostawić ją w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki.
 23. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za rzeczy pozostawione na zewnątrz szafki w przypadku kradzieży, nie odpowiadamy.
 24. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu.
 25. W sali treningowej nie można krzyczeć, rozrzucać sprzętu, zachowywać się nieprzyzwoicie, rzucać hantli na podłogę.
 26. Podczas ćwiczeń w siłowni i grupowych zajęć aerobiku obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
 27. Zajęcia grupy aerobikowej odbywają się przy obecności minimum 6 osób.
 28. Osoby zapisane na zajęcia aerobiku do nowo tworzącej się grupy, mogą po zgłoszeniu instruktorowi w recepcji odrobić zajęcia w innym terminie.
 29. W razie nie skorzystania z zajęć aerobiku nie ma możliwości odrobienia ich w innym terminie.
 30. Po zakończeniu ćwiczenia, po zajęciach aerobiku należy poskładać po sobie sprzęt z którego się korzystało.
 31. W razie niejasności co do wykonywania ćwiczeń lub jakichkolwiek innych problemów ćwiczący musi zgłosić się do instruktora.
 32. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami (hantle, sztangi lub ćwiczenia z wykorzystaniem dużego obciążenia mogą być jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby).
 33. Przez cały okres korzystania z siłowni niezależnie od zaawansowania należy konsultować się odnośnie treningu z odpowiednim instruktorem.
 34. Telewizory w sali aerobowej można używać wyłącznie z zastosowaniem słuchawek.
 35. Zabrania się regulowania odbiorników telewizyjnych w celu innym niż przełączenie kanałów i ustawianie głośności.
 36. Podczas treningu siłowego i cardio należy korzystać z ręcznika.
 37. Jeśli podczas treningu cardio ubranie treningowe jest mokre, a kontynuowany jest trening siłowy wskazana jest zmiana koszulki na suchą.
 38. Z kompleksu basenowego mogą korzystać pełnoletni klienci klubu, osoby z zewnątrz oraz niepełnoletni pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 39. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających oraz z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry i chorób stwarzających ryzyko utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane do sauny.
 40. Wstęp na saunę dozwolony jest po uprzednim wykupieniu karnetu lub wejściówki jednorazowej.
 41. Osoby korzystające z sauny zobowiązane są wchodzić w klapkach.
 42. W szatniach i pod natryskami obowiązuje noszenie klapek a przed wejściem do sauny umycie się pod natryskiem z użyciem mydła.
 43. Korzystającym z saun nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności: regulować urządzeń tam znajdujących się, polewać wodą i innymi płynami pieca w saunie suchej, wchodzić do sauny z gumą do żucia, palić papierosy, pić napoje alkoholowe, niszczyć urządzenia i sprzęt, zaśmiecać i brudzić teren Klubu, wprowadzać psów i innych zwierząt a także zachowywać się w sposób przeszkadzający innym klientom.
 44. Saunę suchą i infrared uruchamia pracownik Klubu.
 45. W saunach obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.
 46. Osoby korzystające z kompleksu indywidualnie nie mogą używać sprzętu zawierającego szkło.  Instruktorzy pełniący dyżur na terenie Maniac Gym sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu a osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do podporządkowania się nakazom i do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW ON-LINE

Słowniczek pojęć:

Klub – MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok, NIP 966-16-05-093, REGON 052030101, Tel (85) 740 69 31, e-mail: info@maniacgym.pl do którego można zakupić karnet za pośrednictwem strony internetowej

Regulamin - niniejszy regulamin zakupu karnetów do fitness klubu  za pośrednictwem strony internetowej

Kupujący - osoba dokonująca zakupu karnetów do fitness klubu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa – strona internetowa www.karnety.maniacgym.pl

Karnety – karnety do fitness klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej

§1 Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż Karnetów prowadzi fitness klub MANIAC GYM.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a fitness klubem MANIAC GYM zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
 1. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
 2. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
 3. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 1. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję Regulamin”.
 2. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą Visa, Visa  Electron, MasterCard, Maestro lub przelew poprzez serwis PayU).
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż Karnetów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 5. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
 6.  Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Klub.
 7. W przypadku gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej. Przed wyborem karnetu Kupujący powinien zaznaczyć opcję „jestem nowym klientem”. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wydrukowana karta imienna z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.
 8. Aby otrzymać fakturę VAT należy zaraz po zamówieniu karnetu  skontaktować się z pracownikami Klubu (MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A, Tel.85 740 69 31, e-mail: info@maniacgym.pl ) oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 9. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu (dodatkowe zniżki dostępne są wyłącznie przy zakupie karnetu w recepcji klubu).
 10. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 11. Brak możliwości zakupu Karnetów za pośrednictwem strony internetowej nie oznacza braku możliwości zakupu w recepcji klubu.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§2 Reklamacje, zwrot i wymiana karnetów

 1. Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetową Karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że Karnet nie został wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług za które zapłacił.
 2. W przypadku zwrotu Kupujący zobowiązany jest skontaktować się z pracownikami Klubu osobiście w siedzibie Klubu lub mailowo ( info@maniacgym.pl)
 3. Zwrot opłaty za karnet możliwy jest wyłącznie w recepcji klubu, po podpisaniu oświadczenia o odbiorze gotówki za rezygnację z karnetu.
 4. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 5. W przypadku gdy Kupujący nie może skorzystać z zakupionego Karnetu istnieje możliwość przepisania go na inną osobę. Jedynym warunkiem przepisania Karnetu jest posiadanie Karty Członkowskiej przez osobą na którą Kupujący chce przepisać kartę. Przepisanie Karnetu wiąże się z utratą możliwości korzystania z usług Klubu w danym okresie ale nie z utratą członkostwa.

§3 Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez zakup Karnetu przez stronę internetową Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia w recepcji Klubu.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 2. W celu dokonania zakupu karnetów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Karnetów przez Kupującego. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 4. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.karnety.maniacgym.pl.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu.